Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

HOOP DOET LEVEN.
Onder dat thema vieren wij dit jaar de liturgie van onze advent. De schriftteksten zetten ons op weg naar Kerstmis: de weg van de hoop.

De weg van de hoop.

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af v
an wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

         Vaclav Havel  

Advent
Het hele mysterie van Christus wordt door de kerk gedurende de jaarkring herdacht. Vanaf de menswording tot aan de dag van het pinksterfeest en tot aan de verwachting van de komst van de Heer.
De adventstijd heeft een tweevoudig karakter: het is de tijd van voorbereiding op het hoogfeest van kerstmis, waarop de komst van Gods Zoon onder de mensen wordt herdacht en gevierd. Maar het is ook de tijd waarin door deze vierende herdenking de aandacht wordt gericht op de verwachting van de tweede komst van Christus aan het einde der tijden. Om deze beide redenen is de advent de tijd van gelovige en blije verwachting.   lees meer...

Adventskrans
De adventskrans met de vier kaarsen die geleidelijk worden aangestoken, zondag na zondag, tot het hoogfeest van kerstmis, is de herinnering aan de verschillende etappes van de heilsgeschiedenis vóór Christus en symbool van het profetisch licht dat langzamerhand de nacht verlichtte van de verwachting tot het opgaan van de zon van de gerechtigheid.   lees meer...

Adventsactie
De Adventsactie 2018 besteedt aandacht aan meerdere projecten in meerdere landen. Een daarvan is een project in Malawi. In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet.   lees meer...

Een ander project, waarvoor wij in december uw extra aandacht vragen betreft een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central   lees meer...
Ter ondersteuning van dit tweede project kunt u uw bijdrage deponeren in de offerkist in onze kerkruimte. Van harte aanbevolen!

P.C.I.-collecte
Een traditie die niet verloren mag gaan, omdat hij broodnodig is: de jaarlijkse P.C.I.-collecte voor degenen die het, ondanks onze nog steeds bestaande welvaart, financieel niet of nauwelijks kunnen redden. Als Thomasparochianen steunen we hen elk jaar met onze bijdragen. Zo hebben zij, ook tijdens de kerstdagen, wat meer armslag.
Wij bevelen de collecte die wordt gehouden op zondag 16 december van harte bij u aan.
U kunt natuurlijk ook een bedrag gireren op rekening NL26INGB0004605500 t.n.v. P.C.I. St. Thomas van Aquino, Amsterdam.
De collecte van 2017 heeft € 422,- opgebracht.  

Vredesparochie 100 jaar.
Op 9 dec. a.s. viert de Vredesparochie haar 100 jarig bestaan.   lees meer...

Open spreekuur
Er is een open spreekuur in onze winkel op Rijnstraat 109. Onze winkel is vóór alles ook een ontmoetingsplaats, waar je welkom bent voor een goed gesprek. In dat kader is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de pastor. Daarvoor kunt u (zonder afspraak) binnenlopen voor ontmoeting en gesprek in het: OPEN SPREEKUUR, ELKE DINSDAG van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Doe nu mee met de grootste jaarlijkse schrijfactie ter wereld!
We schrijven massaal voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Onze Write for Rights-schrijfacties (voorheen Schrijfmarathon) hadden voorgaande jaren veel effect. Al vele dappere activisten voor wie wij schreven kwamen vrij. Help jij dit jaar ook mee onrecht te bestrijden? Al in een paar minuten tijd maakt het verschil.
Opkomen voor mensenrechten wordt wereldwijd steeds gevaarlijker. Mensenrechtenverdedigers krijgen te maken met intimidaties, lastercampagne, geweld en gevangenisstraf. Nieuwe wetten maken hen monddood.
Met de morele steun van mensen zoals u kunnen zij hun werk voortzetten. Deze maand kunt u bij de stand geadresseerde kaarten kopen om naar mensenrechtenactivisten te sturen.
Ook bent u 8 december vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur welkom in het Plein van Siena Rijnstraat 109 om in het kader van de actie Write for Rights brieven te schrijven voor activisten die gevangen zitten. Uw brief of kaart helpt. Lees meer hierover op de   Amnesty-site

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.