Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

    
GENODIGD AAN ÉÉN TAFEL

Overweging op zondag 28 aug. l.l.
toen wij luisterden naar Lukas 14, 1-14
en tobden over plaatsen zoals Ter Apel.

Het gaat vandaag om de tafelschikking. Wie zit waar, wie zit naast wie en hoe kom je het best tot je recht? O, ja en ook nog: waar zet je al die mensen die nu nog aan de poort rammelen. Een uiterst delicaat onderwerp.
Lukas vertelt: Jezus is aan tafel uitgenodigd. Op sabbat, bij een van de voornaamste farizeeën. Alles bijelkaar een heel gezelschap. Met een heel aparte sfeer daar in die zaal. Het lijkt wel of iedereen zijn stelling al betrokken heeft. Ze zitten allemaal kritisch naar elkaar te kijken. Jezus wordt voortdurend in de gaten gehouden. Hijzelf kijkt kritisch waar iedereen gaat zitten. Ik denk: dat wordt zeker geen ontspannen etentje.

Maar dat is ook niet wat Lukas wil vertellen. Hij neemt graag de vorm over van wat in de cultuur van toen gangbaar was: een symposium, een gastmaal, waar het niet zozeer gaat om gezellig eten en drinken, maar vooral om een goed en leerzaam gesprek met elkaar. Lukas vertelt nog al eens over zo’n symposium, waar Jezus te gast is.

Maar wel een kritische gast. Want Jezus durft het wel te zeggen. Zonder aanzien des persoons. Hij merkt op, hoe de genodigden de beste plaatsen aan tafel uitzochten, vertelt Lukas. Hij moet ook hebben opgemerkt dat de gastheer alleen maar zijn vrienden, zijn familie en mensen in aanzien heeft uitgenodigd.
En dat is niet zijn keuze. Jezus staat erom bekend dat hij graag met een ander slag mensen aan tafel aanzit. Hij geeft de voorkeur aan armen en mensen in de marge.

Het is Jezus te doen om plaats te maken voor mensen die nergens terecht kunnen. Ook voor hen moet er onder ons ruimte zijn. Dus: als je een kring vormt van mensen, zorg er dan voor om mensen die geen hand hebben om vast te houden ook in die kring mogen staan. Als je zingt en jubelt voor God en voor het leven dat je geschonken is, zing dan ook voor mensen die geen stem meer over hebben, die moe geschreeuwd zijn en uitgepraat. Als je brood breekt met elkaar, nodig dan ook mensen uit, die geen brood meer op de plank hebben. Als je zelf welingerichte woningen hebt, zorg dan ook dat mensen die van huis en haard verdreven zijn, opgevangen worden. Als gezonde, geslaagde en welvarende mensen altijd maar de mooiste plekken innemen, waar moeten achterblijvers dan zitten?

Er staat zo treffend in het evangelie, dat wij van onze plaats weggestuurd kunnen worden. Omdat er iemand binnenkomt die belangrijker is dan wij. Je kunt dan denken aan iemand die hooggeplaatst is, een welgestelde, en beroemdheid of hoe dan ook. Iemand tegen wie wordt opgezien. Maar Jezus kijkt anders. Hij heeft het denkelijk over mensen die niet meetellen. Want dat zijn in zijn ogen de belangrijke mensen. Normaal nodigen rijken rijke mensen uit. Welgestelde mensen nodigen andere welgestelden uit. Dat zou je kunnen noemen: broekzak-vestzak gastvrijheid.
Arme en zieke mensen uitnodigen, gebrekkigen, marginalen, randfiguren vragen, dat kan lastig zijn. Die zouden namelijk kunnen gaan zeuren en klagen en verwijten maken. En dan ook nog: die kunnen jou niet terugvragen om eens bij hen te komen. Maar die zou je best wel eens kunnen uitnodigen, vindt de Heer. Hij wil zich niet inlaten met onze hedendaagse omgangsvormen. Hij heeft het over de etiquette van het Rijk Gods. En die etiquette heb je niet zo maar onder de knie, maar we kunnen er wel aan werken.

Aan het begin hebben wij bedacht: vandaag gaat het om de tafelschikking. Wie zit waar, wie zit naast wie en hoe kom je het best tot je recht? O, ja en ook nog: waar zet je al die mensen die nu nog aan de poort rammelen?
Het is en blijft een uiterst delicaat onderwerp. Maar wel heel actueel… We moesten er nog maar eens goed over nadenken.

p. A. Niesen o.p.

Iconen, een introductie.
Bij de tentoonstelling “Vensters op de Eeuwigheid”, iconen van Nico Olufsen, nu te zien in Plein van Siena.
Iconen zijn schilderingen op houten panelen, met afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, heiligen en gebeurtenissen uit de bijbelse boeken. Ze worden gebruikt in kerken die de Byzantijnse ritus volgen, een zeer oude en autenthieke manier van lofprijzing. Zulke kerken zijn er niet alleen in Rusland en Griekenland, maar ook in Amerika en Nederland.   lees meer...

Koffieverkoop gestopt.
Vanaf zondag 28 augustus l.l. zijn wij definitief gestopt met de maandelijkse verkoop van solidariteitskoffie en dito thee en chocolade. Niet dat wij onze solidariteit met mensen uit de derde wereld hebben opgezegd, maar het verkopen van dit soort producten wordt door de hoge prijzen steeds lastiger. Het is daarom beter deze actie maar te beëindigen.
Jaren lang is deze maandelijkse verkoop een geschikte uitdrukking geweest van onze solidariteit. Ook was het een welkome telkens terugkerende herinnering. Velen hebben zich ervoor ingespannen, met jarenlange trouw. Velen hebben ook deelgenomen door trouwe afnemers te zijn. Ons past daarvoor veel dankbaarheid.
Wij hopen dat onze gemeenschap solidair zal blijven zijn met allen die dat nodig hebben. Er blijven nog genoeg acties van solidariteit over, die door het jaar heen ons aller aandacht blijven vragen. Dan doen we toch ook weer mee?
p. A. Niesen o.p.

Vredesweek 17 t/m 25 sept.
Wat is vrede anno 2022 voor jou? Vraag het een willekeurige burger en het antwoord zal zeer waarschijnlijk anders klinken dan diens antwoord op dezelfde vraag een jaar geleden. De oorlog in Oekraïne heeft de wereld veranderd. De opdracht om opnieuw na te denken over wat vrede is en hoe we vrede kunnen bevorderen is een opdracht aan ons allemaal, zeker niet alleen aan politici, militairen en diplomaten. Snelle antwoorden of quick fixes zullen niet volstaan. Tijd zal nodig zijn, net als dialoog en discussie, studie en onderzoek, én actieve betrokkenheid van burgers. Om vrede opnieuw te kunnen definiëren en vormgeven, is die betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen noodzakelijk.   lees meer...

Voorbede
Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen
in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden,
burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de heilige Geest
onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

Oude wijsheid
Als je iets wil vertellen over een ander
vraag jezelf dan eerst af of je zeker weet dat het waar is wat je gaat vertellen.
Vraag vervolgens jezelf af of het iets goeds is wat je over die ander wil gaan zeggen.
En overweeg ten slotte of het echt noodzakelijk is dat je het doorvertelt.
Als het niet waar, niet goed en niet noodzakelijk is wat je gaat vertellen,
vergeet het dan en belast een ander er niet mee.
Socrates

Bij onze vieringen
Iedereen is hartelijk welkom: de meeste coronamaatregelen zijn (voorlopig?) vervallen. Afstand houden en een mondkapje blijven een advies voor wie vóór alles zeker willen zijn. De communie-uitreiking is aan het altaar. Met de kelk-communie wachten wij nog.
Wij geven elkaar geen hand bij de vredeswens en het collecteren gebeurt na de viering in het mandje op de boekentafel of liever nog via de bank.
Voorzichtigheid blijft geboden: ieder moet de liturgie zo veilig mogelijk mee kunnen vieren. Voor het koffiedrinken na afloop is iedereen welkom.

Zondagse collecte
De zondagse collecte is na elke viering in het mandje.
Wie onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven ook storten op bankrekening: NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk.
De parochie rekent op u.
Hartelijk dank!

Misintenties
Wie een speciale intentie wil laten noemen tijdens de voorbeden van onze vieringen, wordt vriendelijk uitgenodigd deze intentie tevoren op te geven.
Dat kan per mail: parthomvanaquino@hetnet.nl  of ook via telefoon: 6445325.
Elke vrijwillige gave voor de parochie is daarbij zeer welkom.

Open spreekuur
Het open spreekuur is op dinsdagmiddag van 16.00u. tot 17.30 uur in onze winkel.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen. Bel: 020 4040036 of e-mail: 
parthomvanaquino@hetnet.nl

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...         

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie oktober 2022 - VS - Toffiq al-Bihani al 19 jaar vast in Guantánamo
Toffiq al-Bihani en 35 andere mannen zitten soms meer dan 20 jaar in de Amerikaanse militaire gevangenis Guantánamo Bay. Ze zitten daar in verband met de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Maar niemand van hen is aangeklaagd, niemand is voor de rechter gekomen, velen zijn gemarteld.    lees meer...

Vernieuwingen op deze website
O
p deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2021. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  
    

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.