Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

Bij het begin van een nieuw werkjaar
Overweging op zondag 17 september 2017

Het levensgrote schilderij van de hand van Janneke Viegers: “Siena” hebben wij kort geleden voor Plein van Siena kunnen verwerven. Het was ook speciaal voor hier geschilderd. Als een gobelin hangt het aan de muur. Het herinnert ons telkens opnieuw aan het stadsplein van Siena. Het bekijkt dat stadsplein van bovenaf. Voor ons wordt het een symbool van de mensenstad. Het doet denken aan een druk stadsplein, waar van alles te doen is. Waar het leven zich afspeelt. De grote en de kleine dingen van de mensen. De mooie dingen en ook de gruwelijke. Daar leven de mensen met elkaar. Mensen met hun gelukkige gezinnen en mensen met hun gebroken gezinnen, de eenzamen en de mensen die moeten leven met verlies of ziekte. De mensen met hun vermogen en de mensen die leven op de rand. Om hen allemaal gaat het. Op een plein kunnen die mensen elkaar ontmoeten en met elkaar uitwisselen wat hen bezig houdt.

Dominicaans ontmoetingscentrum

Dat grote schilderij wijst dus vanzelf naar onze bewogenheid om mensen. En van daaruit gaan onze gedachten naar ons eigen Plein van Siena, en wat dat eigenlijk bedoelt te zijn. Het is opgericht als centrum voor spiritualiteit, bezinning en ontmoeting in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Mensen kunnen elkaar daar ontmoeten, het leven zelf met elkaar overdenken en uitwisselen wat hen bezighoudt.
Plein van Siena is een initiatief van onze parochie en wordt mede gedragen door de Nederlandse dominicanen. Plein van Siena wil als een van de Dominicaanse projecten in Nederland zich voegen bij de andere projecten die vorm geven aan onze gemeenschappelijke Dominicaanse zending.

 Belangrijk aandachtspunt van Dominicus in zijn tijd was het ontwikkelen van nieuwe vormen van evangelisatie en geloofsverkondiging. In deze geest zoeken mensen van Plein van Siena ook vandaag naar vormen van geloofscommunicatie gericht op de toekomst. Plein van Siena gaat er van uit dat elke mens zoekt en verlangt naar zin en betekenis. Er is een religieuze dimensie vervat in dat zoeken en verlangen. De verkondiging van het evangelie kan dat verlangen van mensen aanspreken en openen voor Gods Koninkrijk.
De vraag is: hoe kan dat het beste gebeuren? Welke wegen van communicatie zijn daarvoor vandaag het meest geschikt.
Toen Plein van Siena is opgezet, is gedacht aan een hele generatie die niet meer aangesproken lijkt te worden door de traditionele kerk en parochiestructuur. De dringende vraag, die ons blijft bezig houden is: hoe dan wel?

Wijzelf zijn gezonden

Op het laatst gehouden kapittel van de Nederlandse dominicanen is ook nagedacht over onze zending. Er werd gezegd, dat gezonden zijn in de geest van Dominicus niet betekent, dat wij zo maar een neutrale boodschap objectief doorgeven. Ons leven zelf is eigenlijk al verkondiging. Daarvoor is nodig dat wij persoonlijk en samen zoeken naar een ontvankelijke houding van luisteren, bidden, studeren en nadenken.
De boodschap van het evangelie is de weg die Jezus ons heeft gewezen. En die weg gaat door ons persoonlijk geloofsleven heen. Zo krijgt die boodschap kleur en aantrekkingskracht in iedere levensfase.
De boodschap van het evangelie wordt door ons verder gedragen als wij in gesprek blijven met de omstandigheden waarin wij leven. En zeker, als wij in gesprek blijven met de anderen met wie wij leven en samenwerken en ouder worden.
Onze zending komt tot ontplooiing in het leven van alledag, in relatie met andere mensen. Op die manier bouwen wij allemaal aan de geloofsgemeenschap van Jezus Christus.
Als je weet dat je gezonden bent, kom je ook voor de vraag: naar wie dan wel? En wat zijn de vragen van die mensen? Wat is hun hoop en waar geloven zij in? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet je goed kunnen luisteren en open en ontvankelijk zijn.
In onze tijd zouden wij bijzondere aandacht moeten hebben voor plaatsen en omstandigheden waar mensen in de knel zitten en ongelukkig zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen die slachtoffer zijn van de groeiende tweedeling in onze samenleving. Denk aan vluchtelingen en ontheemden. En in deze tijd is nog een aparte vraag: hoe vind je een religieuze taal die mensen kan aanspreken in een samenleving die totaal geseculariseerd is.

Onderling verband

Wij staan aan het begin van een nieuw seizoen. Veel van de toekomst is onbekend. Wel zeker is de bijzondere band van onze geloofsgemeenschap met Plein van Siena. Hier vinden beiden elkaar. Hier beïnvloeden zij elkaar en delen zij in elkaars vruchten.

Psalm 127 zegt: “Als de Ene het bouwwerk niet bouwt, vergeefs zwoegen daaraan zijn bouwers” Wij bidden voor elkaar om inspiratie, om geloof en vertrouwen. En om de vreugde die past bij het gezonden zijn.

p. A. Niesen o.p.

 

 terug