Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

FRATELLI TUTTI

Op het feest van Sint-Franciscus 4 oktober 2020 was Paus Franciscus in Assisi. Daar signeerde hij in de crypte waar de heilige begraven ligt, zijn nieuwe encycliek. Zijn eerste encycliek uit 2015 gaat over de zorg voor onze aarde: Laudato si’. Dat is ontleend aan het Zonnelied van Sint Franciscus.
De nieuwe encycliek heet: Fratelli tutti. Opnieuw een citaat van Sint Franciscus. Franciscus spoort mensen aan te kiezen voor een evangelisch leven in navolging van Jezus, zoals schapen hun herder volgen. Daarvoor spreekt Franciscus de mensen aan met: Fratelli tutti.
De paus citeert met name een zinnetje van Franciscus waarin die allen zalig prijst die hun zusters en broeders evenzeer liefhebben als zij ver weg zijn als wanneer zij dichtbij zijn. Dit is een van centrale boodschappen van de nieuwe encycliek: dat wij ons tegenover alles en iedereen moeten gedragen als tegenover zusters en broeders.

In Laudato si’ sloot de paus zich aan bij patriarch Bartholomeus van Constantinopel. Die zet zich al veel langer in voor de zorg voor de aarde.
In Fratelli tutti citeert de paus uitvoerig het document dat hij vorig jaar in Abu Dhabi ondertekende samen met grootimam Ahmed el-Tayeb.

In dat document staat:

 ----- Dat stond in dat recente document van de paus en de groot imam.

Fratelli tutti is een groot pleidooi ons voor elkaar te openen. Om bij te dragen aan een wereld van broeder- en zusterschap, waar niet strijd en geweld, maar liefde regeert. Zo maken we anderen en onszelf gelukkig.
Het is altijd mogelijk om op deze weg een eerste stap te zetten, maar er worden ook voorstellen gedaan voor verdere stappen.

Dit pleidooi voor dialoog, openheid en betrokkenheid kun je zien als een tegendraads antwoord op de corona-pandemie, het populisme en de neiging grenzen en harten te sluiten.
Deze encycliek noemen ze wel het testament van Paus Franciscus.
Testamenten gaan meestal pas open na iemands dood. Dit testament gaat nu al helemaal open. Een heel beknopte samenvatting staat verderop onder dit artikel.

Fratelli Tutti schrijft vanuit het evangelie: je zult de Heer je God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en heel je verstand. Je zult je naaste liefhebben als jezelf.

Bewerking: pater A. Niesen o.p.  (met dank aan Erik Borgman)

 

 

Nieuwe encycliek van paus Franciscus, Fratelli tutti.

Beknopte inhoud.

Ter wille van de vele slachtoffers van onze gesloten wereld, liggend aan de kant van de weg, roept Paus Franciscus ons op om ons het verlangen naar broederschap in de wereld eigen te maken en in praktijk te brengen. Het begint met de erkenning: wij zijn Fratelli tutti, allen broeders en zusters.

Hoofdstuk 1:
De schaduwen van een gesloten wereld verspreiden zich over de wereld. Gewonde mensen staan langs de kant van de weg, buitengesloten en afgewezen. Dat dompelt de mensheid onder in verwarring, eenzaamheid en leegte.

Hoofdstuk 2:
We komen een vreemdeling tegen onderweg. Hij is gewond. Tegenover deze kun je twee dingen doen: zonder sympathie voorbijgaan of bij hem stoppen. Onze keuze is bepalend voor onze persoon of ons politiek, sociaal en religieus doen en laten.

Hoofdstuk 3:
God is universele liefde. Als wij deel uitmaken van deze liefde en haar delen met anderen, zijn we geroepen tot universele broederschap. Dat is openheid. Er is geen “anderen” of “zij”, er is alleen “wij”. Wij kijken uit naar een open wereld, zonder muren, zonder grenzen, zonder uitsluiting en zonder vreemden

Hoofdstuk 4:
Daarvoor hebben en willen we een open hart. We beleven een sociale vriendschap, we zoeken een moreel goed, een sociale ethiek, want wij zijn lid van een universele broederschap. Onze roeping is: ontmoeting, solidariteit en dankbaarheid.

Hoofdstuk 5:
Om een open hart te bereiken, moet het beste beleid worden gevoerd. Dat vraagt werken voor het gemeenschappelijk en universeel goed, voor het volk en met het volk. Dus het gaat om volkspolitiek, uitgevoerd met een sociale liefdadigheid die streeft naar menselijke waardigheid. Dat moet worden gedaan door mannen en vrouwen die de economie integreren in een sociaal, cultureel en volks project.

Hoofdstuk 6:
De beste manier om de wereld te openen en sociale vriendschap op te bouwen. is dialoog. Het is de basis voor een betere politiek. Dialoog respecteert, accepteert en zoekt de waarheid. Dialoog bouwt aan een cultuur van ontmoeting. Zo wordt ontmoeting een manier van leven, een passie en een verlangen. Wie de dialoog nastreeft is welwillend, erkent en respecteert de ander.

Hoofdstuk 7:
Maar dit is niet genoeg. Ontmoeting kan mislukken. Dat moet je onder ogen zien. En dan opnieuw beginnen. Wonden moeten verzorgd worden en de vrede moet worden hersteld. Daar vraagt moed. Je moet uitgaan van de waarheid en de historische waarheid erkennen. Waarheid gaat onafscheidelijk samen met gerechtigheid en barmhartigheid. Ze brengt ons naar vergeving en vrede. Vergeven, maar niet vergeten. Conflicten zijn onvermijdelijk, maar geweld is niet aanvaardbaar. Daarom is oorlog onaanvaardbaar en moet de doodstraf worden afgeschaft.

Hoofdstuk 8:
De verschillende wereldreligies erkennen de mens als een schepsel van God en dus als broeders en zusters. Religies zijn tot dienst aan de broederschap in de wereld geroepen. Door ons open te stellen voor de Vader van allen, erkennen we elkaar universeel als broeders en zusters. Voor christenen is de bron van menselijke waardigheid en broederlijkheid te vinden in het Evangelie van Jezus Christus. Dat geeft richting aan ons handelen en onze inzet. Deze weg van broederlijkheid geeft ons ook een Moeder, genaamd Maria. Voor adventsactie zie betreffende website    

 terug