Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

 

GEDOOPT EN GEZONDEN

Boodschap van paus Franciscus: Gedoopt en gezonden: de Kerk van Christus en haar zending in de wereld.

 In november 2019 is het honderd jaar geleden dat paus Benedictus XV zijn bekende missiebrief geschreven heeft. Nog altijd is het van belang de missie-inzet van de Kerk te vernieuwen. Wij allemaal zijn gezonden om Christus te verkondigen en in de wereld te brengen. Kerk is missie.
Wij beseffen dat onze band met Jezus Christus door ons geloof altijd missie betekent. Wij hebben ons geloof om niet als geschenk bij het doopsel ontvangen. Als wij Gods kinderen willen zijn, is dat nooit een individuele, maar altijd een kerkelijke daad. Uit de gemeenschap met God Vader, Zoon en Heilige Geest wordt nieuw leven geboren in ons en in zoveel broeders en zusters. Dit goddelijk leven is een rijkdom die geschonken en verkondigd moet worden. Om niet hebben wij deze gave ontvangen en om niet delen wij haar uit aan iedereen, zonder iemand uit te sluiten. God wil dat alle mensen gered worden. Iedereen moet tot de kennis van de waarheid komen en iedereen moet Gods barmhartigheid ervaren dankzij de Kerk, universeel sacrament van het heil.

De Kerk heeft een zending in de wereld. Het geloof laat ons de wereld zien met de ogen en het hart van God. De hoop stelt ons open voor de horizon van het goddelijk leven, waaraan wij deelhebben. De liefde die wij bij voorbaat genieten in de sacramenten en de naastenliefde, drijft ons naar de uiteinden der aarde. Een Kerk die de wereld in trekt vraagt om voortdurende bekering tot missie. Hoeveel heiligen, hoeveel vrouwen en mannen van geloof getuigen daarvan. Hoe velen laten zien dat deze missie mogelijk en uitvoerbaar is, gedreven door de liefde en haar logica van offer en belangeloosheid!

Iedere gedoopte is een gezondene
iLaat wie God verkondigt, een man of vrouw van God zijn. Het is een gebod dat ons direct aangaat: jij en ik zijn altijd gezondenen. Iedere gedoopte is een gezondene. Wie liefheeft komt in beweging, wordt buiten zichzelf gedreven, wordt aangetrokken en trekt aan, geeft zich aan de ander en knoopt relaties aan die leven voortbrengen. Niemand is nutteloos en zonder betekenis voor de liefde van God. Ieder van ons is een gezondene in de wereld, omdat hij de vrucht is van Gods liefde. God onttrekt zich nooit aan de gave van het leven door ieder kind van Hem van eeuwigheid af te bestemmen voor eeuwig leven.

Dit leven wordt ons gegeven in het doopsel, door ons geloof in Jezus Christus. Dan worden wij herboren naar Gods beeld en gelijkenis. Hij voegt ons in zijn lichaam, dat de Kerk is.
Zo is het doopsel werkelijk noodzakelijk voor het heil, omdat het ons garandeert dat wij altijd en overal thuis horen bij de Vader. Wij zijn nooit wezen, vreemdelingen of slaven: wij zijn kinderen van onze eigen ouders, maar in het doopsel worden wij kinderen van God onze Vader. Maar altijd door onze moeder de Kerk.
Zo wortelt onze zending in het vaderschap van God en in het moederschap van de Kerk. Zending komt voort uit ons doopsel.
Een Christen heeft de zendingstaak, opdat het niemand ontbreekt aan de verkondiging van zijn roeping tot aangenomen kind, de zekerheid van zijn persoonlijke waardigheid en de intrinsieke waarde van ieder menselijk leven van het begin tot het einde.
Wanneer het secularisme het actieve vaderschap van God in onze geschiedenis afwijst, verhindert het iedere echte universele broederschap, alle wederzijdse respect voor ieders leven. Zonder de God van Jezus Christus wordt ieder verschil gereduceerd tot een dreiging die iedere broederlijke aanvaarding en iedere vruchtbare eenheid van het menselijk geslacht onmogelijk maakt.

Uniek en universeel
De universele bestemming van het heil, aangeboden door God in Jezus Christus, gaat uit boven alle grenzen, boven alle koloniale macht, boven economische en militaire belangen. Ook vandaag heeft de Kerk behoefte aan mannen en vrouwen die edelmoedig erop uit willen gaan, weg uit eigen huis, eigen familie, eigen vaderland, weg uit de eigen lokale Kerk. Zij worden naar de volkeren gezonden, de wereld in. Door Gods woord te verkondigen en te getuigen van het Evangelie roepen zij op tot bekering, dopen zij en bieden zij het christelijk heil aan met respect voor de persoonlijke vrijheid van iedereen. Altijd in dialoog met de culturen en de godsdiensten van de volken waarnaar zij worden gezonden.

De deuren van de kerk staan wijd open. Alle mensen overal kunnen toetreden tot de universele geloofsgemeenschap. Laat niemand opgesloten blijven in zijn eigen ik, in de eigen bevolkingsgroep en de eigen godsdienst. Het Pasen van Jezus doorbreekt de grenzen van wereld, godsdiensten en culturen en roept iedereen op te groeien in het respect voor de waardigheid van man en vrouw, naar een steeds vollere bekering tot de Waarheid van de verrezen Heer, die het ware leven aan allen schenkt. Wij vertrouwen de zending van de Kerk toe aan Maria, moeder van de kerk. Zij werkt in de Geest aan de geboorte van nieuwe kinderen van God.

Tenslotte grote dank aan allen die in woord en daad meedoen in de missiewerken van de kerk. Aan alle missionarissen, mannen en vrouwen, en aan allen die op een of andere wijze krachtens hun doopsel deelnemen aan de missie van de Kerk, zend ik van harte mijn zegen.

9 juni 2019, op het Hoogfeest van Pinksteren, FRANCISCUS
Bewerkt door p. A. Niesen o.p.

 terug