Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

Armoedebestrijding
Households in distress-programma in Mbala, Zambia

Het Vastenactieproject voor 2018 is gesitueerd in Zambia. Het project richt zich op het Households in Distress-programma (HID-programma) van de zusters in de stad Mbala in het noorden van Zambia. Het gaat hierbij meestal om gezinnen waarvan de kostwinner(s) geïnfecteerd zijn met hiv of bijvoorbeeld om grootouders die voor hun kleinkinderen moetenzorgen, omdat de ouders zijn overleden. Via voorlichting en goede gezondheidszorg helpt het programma de verspreiding van hiv te verminderen en om de gezondheid van geïnfecteerde mensen te verbeteren. Daarnaast krijgen mensen hulp in de vorm van trainingen, workshops en kleine startkapitalen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Veel mensen van het platteland komen naar Mbala in de hoop daar werk te vinden. Meestal lukt dat niet. Ze bouwen huisjes aan de rand van de stad, waar zich sloppenwijken hebben gevormd. Het geheel van sloppenwijken heet Zambia Compound. De wegen zijn onverhard en zo slecht dat je er met een gewone auto niet kunt rijden. Er is geen schoon water en geen elektriciteit in veel delen van de sloppenwijken. Mensen moeten daarom naar de rivier lopen om water te halen. Het betekent bijvoorbeeld ook dat er geen wc’s zijn en dat riolering ontbreekt. Dat is onhygiënisch en daardoor worden mensen gemakkelijker ziek.

 Mbala is een van de armste districten van Zambia, met een gemiddeld weekinkomen van 0 tot € 6,90 per huishouden. Voor het verbouwen van groente is nauwelijks ruimte. De meeste mensen werken als dagloner. De hiv/aids epidemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd; veel mensen zijn te ziek en te zwak om te werken. Schaamte, stigmatisering en bijgeloof staat hulp vaak in de weg. HIV-positieve mannen geloven bijvoorbeeld dat seks met een maagd hen zal genezen. Veel jonge meisjes worden verkracht en raken zwanger. Kinder- en tienerzwanger- schappen vormen een groot probleem; ook polygamie en buitenechtelijke relaties komen veel voor.

Het Vastenactie project in Mbala wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio actief. Vanuit hun missie zetten zij zich in voor onderwijs en ziekenzorg. Sinds het uitbreken van de hiv/aids epidemie hebben de zusters hun werkzaamheden verlegd naar de zorg voor slachtoffers van deze ziekte, hun families en hun kinderen. Het Households in distress (HID) programma houdt ondermeer in:

☛ hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen
☛ ondersteuning van aidspatiënten
☛ opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen
☛ armoede bestrijdingsprogramma’s
☛ bewustwordingsprogramma’s.

Het Vastenactieproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwnaar/weduwe of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen. Het doel van het project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.

U kunt uw bijdrage deponeren in de vastenkist of overmaken op giro NL88INGB0000074484 t.n.v. pastor St. Thomas, Amsterdam, o.v.v. ‘Vastenactie 2018'. Van harte aanbevolen!

terug