Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

MEDEDELING OP 9 JULI 2017
 PAROCHIE VAN SINT THOMAS VAN AQUINO

Na de viering van zondag 9 juli werd hetvolgende aan de aanwezigen meegedeeld:

De bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft veranderingen doorgevoerd t.a.v. onze parochie. Enkele zakelijke punten op een rijtje.

Aan p. A. Niesen o.p. is op meest eervolle wijze ontslag verleend als pastoor per 1-7-17. Hij is daarmee ontheven van zijn verantwoordelijkheid van pastoor. Hij is welkom om in de parochie als priester te blijven assisteren. Hulpbisschop Mgr. Hendriks is per 1-7-17 benoemd als administrator van de parochie ( = eindverantwoordelijke pastoor). Omdat een priester-assistent in de parochie pastoraal werkzaam blijft, wordt de nieuwe administrator niet plechtig geďnstalleerd. Zijn taken zijn vooral juridisch en bestuurlijk.  

Van onze vroegere parochiebestuursleden: Mariëtte Blom, Mechtild Maes, Kees Tuinder en Loek de Kruif, was hun bestuurstermijn al eerder verlopen. Hun termijn wordt niet verlengd. Zij hebben allen eervol ontslag gekregen onder grote dank wat zij voor de parochie jarenlang hebben betekend.

Naast Mgr. Hendriks als administrator zijn ad interim nieuwe bestuursleden benoemd:
Dhr. T.E.M. Wijte (vice-voorzitter)
Dhr. H.F.M. Marquenie (penningmeester)
Dhr. M.F.E. van der Knaap (secretaris. Hij is ook medewerker van het bisdom inzake regiovorming en kerkopbouw.)
Zij vormen samen een tijdelijk zakelijk parochiebestuur. Hun taak is: het realiseren van de samenwerking van de parochies in Amsterdam zuid en de parochie van St. Thomas van Aquino daarin een plaats te geven.

Vrijdagavond 7 juli l.l. heeft het nieuwe bestuur zich aan ons (stuurgroep en ex-parochiebestuur) gepresenteerd. Er zal nog veel praktisch overleg nodig zijn.

Uit parochianen wordt een nieuw overlegorgaan gevormd, een “klankbordgroep”, om de geloofsgemeenschap van de Thomas te blijven betrekken bij het bestuur van de parochie. Over wie en hoe moet nog worden nadacht.

De situatie van de parochies in zuid werd gecompliceerd genoemd. De regio zuid is achtergebleven in groei naar samenwerking. Om dat nu eens goed aan te kunnen pakken werd het nieuwe zakenbestuur in de Thomasparochie noodzakelijk geacht: een breekijzer in zuid. Men heeft echter niet duidelijk kunnen maken hoe dit bewerkt gaat worden.

Er werd op geen enkele manier aan ons als Thomas van Aquino parochie iets verweten bij het gebrek aan voortgang van de regiovorming. Integendeel: er was grote waardering voor alles wat hier door parochie en Plein van Siena gebeurt.

Tot slot: Voorlopig zal čn de geloofsgemeenschap van St. Thomas met p. Niesen o.p. als priester čn Plein van Siena hier kunnen door functioneren. Wat de mogelijkheden voor de toekomst zullen zijn, zal moeten blijken. Er zal geprobeerd worden om het dominicaanse erfgoed wat hier is opgebouwd een blijvende plaats te geven in regio-verband, en de faciliteiten daarvoor mogelijk te maken.

Met het wegvallen van een dominicaan als eindverantwoordelijke van de parochie, kun je formeel niet meer spreken van “dominicaanse” parochie. Wel kun je volhouden dat op een dominicaanse manier aan het parochieleven is en wordt gewerkt.

Na de mededeling was er gelegenheid vragen te stellen en reacties te geven. Daar werd door verschillende parochianen gebruik van gemaakt.

p. A. Niesen o.p.  

 terug