Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Pinksteren in coronatijd
Overweging op zondag 17 mei j.l.: Handl. 8, 5-8, 14-17 en Joh. 14, 15-21
“Ze legden hun dus de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.” Zo staat het in het boek Handelingen. Diaken Filippus had in Samaria het geloof in Jezus Christus verkondigd. Zijn optreden heeft indruk gemaakt, want het volk heeft het Gods Woord aangenomen, naar verteld wordt. In Jerusalem hoort de moederkerk daarvan en Petrus en Johannes worden op pad gestuurd om over de mensen in Samaria de heilige Geest af te bidden. Want zij daar in Samaria waren alleen maar gedoopt. En die doop was nog niet afgerond met het teken van de heilige Geest. En zo geschiedt: “Ze legden hun dus de handen op en zij ontvingen heilige Geest.” – Zo horen wij over een bepaalde kerkorde die in het verhaal al wordt verondersteld.  lees meer...

Pinksteractie: Jaarlijkse actie voor de missie
Het belang van missie
Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is daarbij onmisbaar. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en belangstellenden.
Door de coronacrisis vervalt dit jaar de Pinksteractie in de parochies. Maar het is natuurlijk wel mogelijk persoonlijk een donatie over te maken. Hartelijk dank bij voorbaat!
IBAN: NL30RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM Den Haag  

Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
(gepubliceerd: vrijdag 15 mei 2020 )
De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per maandag 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei l.l. gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. Over het resultaat hiervan worden parochies via het eigen bisdom zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Er wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat de parochies voldoende tijd nodig hebben voor de implementatie van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen.
Er wordt door de bisschoppenconferentie hard gewerkt aan een protocol voor de vieringen na 1 juni. Dit protocol moet er in voorzien dat er waardig en veilig kan worden gevierd met inachtneming van de coronarichtlijnen van de overheid en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te bereiden. De verwachting is dat dit vóór 23 mei gedeeld kan worden met de parochies.    

Bisdomblad: Samen Kerk - digitaal
Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam "SamenKerk" is digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op:  www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl
     • een bemoedigend woord van bisschop mgr. Jos Punt
     • Goede Week en Pasen vieren in deze tijd
     • Paaseieren horen bij Pasen
     • een crypto om te puzzelen
     • en nog veel meer…

Coronavirus (COVID-19)

In verband met de corona- bestrijding zijn ook onze publieke vieringen tot onze spijt beperkt mogelijk. Bij het afsluiten van deze tekst zijn de versoepelde maatregelen vanuit het Bisdom nog niet bekend. (Zie bovenstaand artikel) Er zullen vermoedelijk beperkingen zijn in aantal aanwezigen, in de manier van in- en uitgaan van de kerkzaal, in de opstelling van de stoelen en in de vormgeving van de liturgie.
Misschien zal tijdige opgave via e-mail of telefoon vóór elke dienst wel regel worden. En altijd zullen de bekende hygiënische maatregelen van kracht zijn.

Wilt u de mededelingen hierover zelf bijhouden? Wij zullen proberen u tijdig op de hoogte te brengen.

Thuis kan ieder telkens op dezelfde tijd in de geest meevieren.
Een viering op de TV volgen is ook een mogelijkheid.
Met eigen creativiteit is wel iets te bedenken. Het is van groot belang te weten dat wij als geloofsgemeenschap in deze moeilijke tijd in gebed met elkaar verbonden blijven.
 
Omdat de vieringen besloten zijn vervalt de ZONDAGSE COLLECTE.
Wilt u toch ook in deze tijd onze parochie blijven steunen dan is uw gave heel welkom op bankrekening: NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. Pastoor St. Thomaskerk.
Hartelijk dank!

Open spreekuur
Het OPEN SPREEKUUR op dinsdagmiddag in onze winkel is vanaf 2 juni weer mogelijk. De bekende maatregelen zijn daarbij van kracht.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen per telefoon 020 4040036 of via e-mail: parthomvanaquino@hetnet.nl 

Nieuw voorzitter parochiebestuur.
Met ingang van 1 mei a.s. is Mgr. J.W.M. Hendriks op meest eervolle wijze ontslagen als tijdelijk moderator van onze parochie. Omdat hij binnen afzienbare tijd Mgr. J.M. Punt zal opvolgen als bisschop van Haarlem – Amsterdam ligt het niet langer voor de hand dat hij de taak van tijdelijk moderator blijft uitoefenen. –
De parochie van St Thomas van Aquino is hem dankbaar voor zijn inzet gedurende afgelopen periode.
In zijn plaats is m.i.v. 1 mei benoemd: Mgr. J.G.M. van Burgsteden sss, emeritus hulpbisschop.
Onze parochie verwelkomt hem hartelijk als de nieuwe tijdelijke voorzitter van ons parochiebestuur en hoopt op een vruchtbare samenwerking met hem.
p. A. Niesen o.p.  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie juni 2020 - Wit Rusland: Risico op corona groot voor verzwakte tienergevangenen
Vladislav Sharkovsky en Emil Ostrovko uit Wit-Rusland belandden twee jaar geleden in de gevangenis voor een klein drugsdelict. Ze waren toen 17 jaar oud. Ze hebben allebei ernstige gezondheidsklachten. Het risico is groot dat het coronavirus zich in de gevangenis snel verspreidt. Daardoor loopt hun leven gevaar.  lees meer...

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2019. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.