Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Tot zegen geroepen. 
“De Verrezene nam de leerlingen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.”(Lukas 24, 50-51)

 …….De viering van pasen staat vol met zegeningen. De zegen van het nieuwe vuur, van de paaskaars, de zegening van het water waarin wij zijn herboren door de doop, de zegening van brood en wijn, vruchten van de aarde, de zegen van het volk in de vreugde van pasen. De ervaring van pasen is een en al zegen. Het laatste zichtbare gebaar dat Jezus hier op aarde achterlaat is zijn zegen. Zo worden wij opgeroepen om op tocht te gaan en vrucht te dragen, elkaar tot zegen te zijn (Gen. 12,2).

Onlangs werd het op een pijnlijke manier duidelijk hoe moeilijk het is om elkaar tot zegen te zijn. De Congregatie voor de Geloofsleer publiceerde een document waarin zij stelling nam tegen het zegenen van verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Het document leidde tot veel teleurgestelde reacties, vaak met schaamte, pijn en verdriet, allereerst in de gelovige LHTB gemeenschap, maar ook bisschoppen, theologen en anderen lieten van zich horen. Het Vaticaan benadrukte de nuances in het document en dat het hier niet om een veroordeling van personen ging maar om een verbintenis die niet gelijk gesteld kan worden met het sacrament van het huwelijk en niet los gezien kon worden van de visie van de Kerk op seksualiteit. Nuances die in de westerse wereld de wenkbrauwen doen fronsen.

Gedurende het pontificaat van paus Franciscus zijn wij als gelovige gemeenschap ermee vertrouwd geraakt om voortdurend te blijven staan in de spanning tussen uitersten. Het doel van de paus is om in deze spanning geduldig te volharden zodat er iets nieuws kan ontstaan. Een spanning die hij wil gebruiken om tot onderscheiding te komen. Het vraagt echter om een houding van respect, begrip en fijngevoeligheid naar alle kanten. Alleen zo bouwen wij een brug waarover wij samen de Heer tegemoet kunnen gaan en Hij, zoals in de paasverhalen, ons tegemoet kan komen. Zo wil paus Franciscus ons tot zegen voor elkaar laten zijn. Geen gemakkelijke opgave in een wereld, waarin wij allemaal gelijk willen hebben en waarin polarisatie hoogtij viert.

In de Romeinse verklaring gaat men niet langer in die spanning staan – misschien kan zij dat ook niet – maar kiest zij voor één kant. Mgr Bonny, bisschop van Antwerpen verwoordde het treffend: “Een leven vastzetten op één aspect en dan zeggen dat als dat ene niet juist zit, alles verkeerd is? Dat kan niet.” (De Standaard, 17 maart 2021)
Elkaar tot zegen zijn is niet enkel een kwestie van een gebaar. Het houdt ook in dat wij spreken vanuit respect, begrip en fijngevoeligheid. Je hoeft het dan nog niet met elkaar eens te zijn, maar voorkom een spreken dat kwetst. Op het punt van een zo gevoelig onderwerp als homoseksualiteit doet dit de apostolische exhortatie Amoris Laetitia (2016) waarin paus Franciscus zegt: “Eerst bevestigen wij opnieuw dat ieder mens, ongeacht seksuele oriëntatie , gerespecteerd moet worden en in zijn of haar waardigheid gelaten. Uitingen van ‘onrechtmatige discriminatie’ moeten zorgvuldig vermeden worden, met name elke vorm van agressie of geweld. De families moet respectvolle pastorale zorg worden aangeboden, zodat mensen met een homoseksuele oriëntatie hulp kunnen krijgen bij het ten volle uitvoeren van Gods wil in hun leven.” (nr 250) Deze taal strekt meer tot zegen, ofschoon ze voor sommigen te ver zal gaan en voor anderen te kort zal schieten. Het laat in ieder geval ruimte voor gesprek en dialoog.

Religieuze mensen willen zich inzetten voor gesprek en dialoog , niet alleen in onze eigen gemeenschappen, in de kerk, maar ook met mensen daarbuiten. Wij voelen mee met het verdriet van zovele LHTB-ers in en buiten de kerk. Wij denken ook aan hun ouders, grootouders, broers en zussen. Wij weten hoe velen van hen hopen en bidden om een zegenrijk woord en gebaar van de geloofsgemeenschap, die zij liefhebben en waartoe velen van hen behoren door hun doop. De Congregatie van de Geloofsleer mag dan haar redenen hebben, maar het gesprek en de dialoog moet ook zij blijven aangaan en zorgvuldiger zijn in haar bewoordingen. Laten wij elkaar tot zegen zijn, in woord en gebaar, in geheel de wereldkerk. Als gelovige mensen in Nederland wijzen wij ook op het feit, dat ongenuanceerd spreken over homoseksualiteit geweld en sociale uitsluiting van LHTB-ers in onze samenleving bevordert. En dat mag nooit de bedoeling zijn van ons spreken.

Zegenen gebeurt in de katholieke traditie vaak met het kruisteken. Juist in de paastijd weten wij hoezeer het kruis een teken van tegenspraak is. Het kruis is een van de meest vreselijke martelwerktuigen uit de menselijke geschiedenis en tegelijkertijd is het kruis het teken van de overwinning op het kwaad.
…………Laten wij met een gebaar en woord van zegen verschillen trachten te overwinnen in respect, begrip en verantwoordelijkheid voor elkaar. Juist in een tijd waarin wij langzaam uit de coronacrisis geraken, zouden wij ons als kerk meer bewust mogen zijn dat wij geroepen zijn tot zegen voor elkaar. Moge het zo voor ons allen een gezegende paastijd zijn.

Br. Bernardus Peeters ocso, abt, voorzitter van Konferentie Nederlandse Religieuzen.
(Geciteerde delen uit een brief van genoemde d.d. 21 maart 2021).

Vierjaarlijks kapittel van de Dominicanen
Voor 2021 is weer een kapittel gepland van de Nederlandse Provincie van de Dominicanen. Het zou worden gehouden na pasen. Vanwege de coronamaatregelen wordt de voorbereiding in commissievergaderingen flink bemoeilijkt. Het kapittel is daarom uitgesteld. Het wordt nu in Huissen gehouden van 8 tot en met 12 september. Ondergetekende is gekozen tot deelnemer van het aanstaande kapittel. Het zal vooral gaan over de toekomst van onze gemeenschap in Nederland.
p. A. Niesen o.p.

Pinksteractie 15 t/m 23 mei
In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2021.
Dit jaar staan pater Peter Daalhuizen, missionaris in Brazilië en Susanne Beentjes, missionair werker in Tanzania centraal. Pater Peter is er voor de lokale bevolking in Minas Gerais.
Susanne steunt jonge meiden hun talenten te ontdekken. Vaak zijn zij op jonge leeftijd zwanger geraakt en konden hun school niet afmaken.    lees meer...

Vastenaktie 2021
Voor de vastenaktie van dit jaar werd door de bezoekers van onze vieringen in deze coronatijd in de offerkist bijeengebracht: € 377, 20.
Er zal zeker ook persoonlijk rechtstreeks per bank zijn overgemaakt. Aan alle gevers hartelijk dank!  

Lock Down: Hou Vol
Zit je thuis en komen de muren op je af en wil je een praatje maken?
Of heb je hulp nodig?
Klop dan aan bij Voor Elkaar in Amsterdam!
Wij luisteren naar je of zorgen dat je hulp krijgt.
Elke werkdag van tien tot vier kun je ons bellen.
Wil je liever niet bellen? Vul dan het formulier in op onze website of stuur een e-mail.
 
Of ken je iemand die alleen zit of hulp nodig heeft?
En kun je zelf even geen contact leggen en niets doen?
Bel ons of meld het via onze website!
Wij geven advies, leggen contact of kijken hoe wij kunnen helpen!
 
Bel ons op: 020 7670031 ma t/m vr 10 – 16 uur
Na 16 uur of in het weekend behoefte aan een luisterend oor?
Bel de luisterlijn: 0900 0767 (dag en nacht bereikbaar)
Thuis niet veilig? Bel Veilig Thuis: 0800 2000 (dag en nacht bereikbaar)
Kijk ook op: https://voorelkaarinamsterdam.nl/ 

Kerkelijk leven op anderhalve meter
Meest recente versie van ons protocol
 
Speciale aandacht krijgt de ventilatie van de kerkruimte.
Er zijn slechts 10 plaatsen. U bent welkom, maar vooraf reserveren is noodzakelijk.
Liefst via mail: parthomvanaquino@hetnet.nl of bel: 020 4040036 (spreek eventueel in).
Wilt u afmelden, doe dat dan a.u.b. bijtijds.
 
Houd altijd anderhalve meter afstand van elkaar.
Blijf thuis bij verkoudheid en of griepachtige klachten van uzelf of uw huisgenoten.
Gebruik een mondkapje. Desinfecteer uw handen.
Na het welkom door de "deurwachter" wordt uw naam genoteerd op de presentielijst.
Uw jas kan aan de kapstok of mee naar uw stoel (over de rugleuning).
 
Volg de aanwijzingen voor een zitplaats. Denk altijd aan de anderhalve meter.
Uw mondkapje kan eventueel af, als u zit en bij de communie-gang.
Samenzang is niet mogelijk. De vredeswens is zonder handdruk.
De communie ontvangt u aan de altaartafel in uw open hand, of op een witte doek, als een “corporale” op uw hand. De kelk-communie is niet mogelijk.
 
Collecte-gaven zijn na afloop welkom in het groene mandje op de boekentafel.
Liever nog op: NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St Thomaskerk.
 
Na afloop binnen koffiedrinken of napraten is niet mogelijk.
Bij het weggaan: denk aan mondkapje en anderhalve meter.

Zondagse collecte
De zondagse collecte is vanwege beperkte toegankelijkheid van onze vieringen ook maar beperkt mogelijk.
Wie in deze tijd onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven storten op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk. Hartelijk dank.

Open spreekuur
Het open spreekuur is op dinsdagmiddag van 16.00u. tot 17.30u. in onze winkel. Denk daarbij aan de corona maatregelen. U kunt ook bellen: 020 4040036 of mailen: parthomvanaquino@hetnet.nl  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie mei 2021 - Rusland: Stop de vervolging van Mikhail Iosilevich
Activist Mikhail Iosilevich uit Rusland kan zes jaar celstraf krijgen omdat hij volgens de autoriteiten zijn café ter beschikking stelde aan een ‘ongewenste’ organisatie. Hij wordt aangepakt vanwege zijn inzet voor vrijheid van meningsuiting en demonstratie.   lees meer...
 

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2020. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.