Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

ONDER WOORDEN

De boeken in deze rubriek zijn verkrijgbaar dan wel te bestellen bij de boekwinkel van Plein van Siena, Rijnstraat 109, ook voor interessante tweedehands boeken.  

 

 

Barmhartig leven
Arthur Alderliesten

Barmhartig zijn. Niet alleen in denken, maar vooral in doen; als manier van leven. Daartoe inspireert dit boekje over de bekende 'zeven werken van barmhartigheid', uitgegeven in het 'Jaar van de Barmhartigheid'. Barmhartigheid is de beste vorm van aansluiting op de huidige cultuur. Bonhoeffer stelde al in 1945:
'Ons christen-zijn zal in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden en onder de mensen gerechtigheid doen.' Barmhartig zijn dus, omdat Christus je ertoe oproept. Het begint bij mededogen, maar het stopt daar niet. Het kost wel wat: je geld, maar ook je tijd. Je hele leven! Korte intermezzo's tussen de hoofdstukken bieden een praktische spiegel.
Arthur Alderliesten (1979) studeerde Bedrijfskader en Communicatie en is als directeur verbonden aan de VBOK. In 2004 raakte hij bij het lezen van Verzet en Overgave gefascineerd door de persoon van Bonhoeffer. Zijn bewondering voor de actualiteit van diens denken inspireerde hem tot tientallen artikelen en lezingen. Uitg. Berneboek, € 11,50

Dieper dan woorden
Het Credo, een geloof dat verbindt
Broeder David
Steindl-Rast
‘Diepe innerlijke vrede, een gevoel van verbondenheid, en een stevig anker in het eeuwige Nu van het gegeven moment, zijn enkele van de vruchten die worstelende mensen door de eeuwen heen geplukt hebben wanneer ze het Credo baden en op die manier hun geloof tot uitdrukking brachten,’ – aldus broeder David Steindl-Rast in de inleiding van zijn boek Dieper dan woorden. Hij schreef dit boek naar aanleiding van een opmerking van de Dalai Lama, die tegen hem had gezegd: ‘Wij hebben zoveel gemeenschappelijk, jij en ik, maar er is één ding dat ons scheidt: het idee van een goddelijke Schepper.’
Het Credo – de apostolische geloofsbelijdenis – gebruikt de taal van de christelijke traditie, maar spreekt met de stem van een spiritualiteit die dieper gaat dan welke traditie ook. Door bij iedere zin van deze oudste christelijke geloofsbelijdenis drie vragen te stellen: ‘Wat betekent dit eigenlijk?’, ‘Hoe weten we dit?’ en ‘Waarom is dit belangrijk?’ brengt broeder David Steindl-Rast deze tekst tot nieuw leven.
Hij maakt duidelijk dat deze tekst, die slechts uit iets meer dan honderd woorden bestaat, een universeel geloof verwoordt. Het is een boodschap van vertrouwen, liefde, verbondenheid, compassie en vrede.
Uitg. Valkhof Pers, isbn 978 90 5625 481 0, €18,50  

Kettingdragers
Doreen Hazel
Dit boek is een persoonlijke zoektocht naar vrijheid, vrijheid in geloven en in kerk zijn en vrijheid in zijn. Het is van belang voor de gemeenschappelijke toekomst van alle mensen, dat scheef gegroeide verhoudingen tussen zwarte en witte mensen recht gemaakt worden. Van witte mensen vraagt dit de bereidheid om naast Rembrandt, Beethoven en Bach, ook slavernij, kolonialisatie, imperialisme en wit superioriteitsdenken te aanvaarden als onderdeel van hun culturele erfenis. Voor zwarte mensen betekent dit, dat zij hun werkelijke geschiedenis van slavernij, kolonialisatie, imperialisme en geïnternaliseerd racisme onder ogen moeten zien en verwerken om vandaar uit aan vergeving en verzoening te gaan werken. Uitg. Narratio, isbn 9789052638584, € 10,00

Dubbele dialoog
Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen
Riet
Bons-Storm en Nelly van Doorn-Harder
Dit boek probeert de mechanismen naar boven te halen die ertoe leiden dat vrouwen binnen de dialoog onzichtbaar en ongehoord lijken te blijven, terwijl ze vaak een groot deel van het voetwerk doen. Ligt het aan de religieuze hokjes, die van gender, of zijn er andere krachten die hen op de achtergrond houden? De schrijvers, vrouwen en mannen, gaan er vanuit dat in het huidige Nederland interreligieuze ontmoetingen nog steeds van groot belang zijn voor het vormen van nieuwe maatschappelijke middenvelden. En dat deze activiteiten sterker worden en aan effectiviteit winnen als vrouwen én mannen vanuit hun visies en expertise meedoen. Uitg. Narratio, isbn 9789052638577, € 20.00  

Huis van de armen
Johannes vertelt over Jezus
Roel Pomp

Op het eiland Patmos, waarheen hij verbannen is door de Romeinse overheid, denkt de oude apostel Johannes na over zijn leven met Jezus.
Hij gaat erover schrijven op verzoek van jongeren uit de gemeenten waar hij voorganger is geweest. Centraal in zijn overdenkingen staat het dorpje Bethanië (‘Huis van de armen”). Al schrijvend houdt Johannes zich ook bezig met de visie van Paulus op Jezus en laat hij uitvoerig Marcus aan het woord, die als kind de Joods-Romeinse oorlog meemaakte.
Uitg. Narratio, isbn 9789052639482, € 12.50

Vrede dichterbij
Wijsheid voor verwarrende tijden
Hein Stufkens

Vrede, hoe ver weg lijkt die soms, zowel in onze directe omgeving als in de wereld die dagelijks via de media onze huiskamer binnenkomt. Dit boek brengt vrede dichterbij. Het geeft inzicht in de oorzaken van onze eigen onvrede en van conflicten in de wereld. En het biedt handreikingen en oefeningen om meer in vrede te leven met jezelf en anderen, en zo een bron van vrede te worden in deze woelige wereld. Als een rode draad loopt door dit boek de oproep tot gelijkmoedigheid, die kwaliteit die al sinds de Oudheid door filosofen en mystici wordt aanbevolen als de kortste weg naar vrede. De gelijkmoedige lijkt op een vijver met rustig water en is vrij van de keten van actie en reactie die steeds weer tot onvrede en geweld leidt.
Hein Stufkens biedt ons een gids naar de gelijkmoedigheid.
Lichtvoetig gaat hij voor op het steile pad. Als een goed docent doseert hij zijn levenswijsheid, en kruidt haar met humor.
Uitg. Berneboek, € 17,95

Jezus als rolmodel
Maarten van
Immerzeel
Jezus als rolmodel: welke eigenschappen van Jezus kunnen als voorbeeld dienen voor ons eigen leven? In dit boek bespreekt Maarten van Immerzeel er vijftien. Jezus was leerbaar, doelgericht, standvastig, barmhartig, mild, confronterend, evenwichtig, gelovig, moedig, vergevingsgezind, betrouwbaar, bezielend, samenbindend, menselijk en bevrijdend.
Deze eigenschappen en de manier waarop Jezus heeft geleefd, vormen de basis voor dit inspirerende boek. Maarten van Immerzeel gebruikt diverse bronnen om de thema's te verhelderen en de laten aansluiten op ons leven in deze tijd.
Uitg. Berneboek, € 13,50  

De waterdruppel
Weg van God
Ernst Marijnissen o.p.

‘Hoe langer een blinde leeft hoe meer hij ziet. Aldus een Joods spreekwoord vol doorleefde werkelijkheid en diepzinnige wijsheid.
Toen mijn vader vroeg: zullen we zondag naar de kerk gaan, vond ik dat leuk. We schrijven 1937 en ik was elf jaar. Ons gezin is dan nog niet (rooms)katholiek, maar toen het een half jaar nadien met alle daartoe vereiste rituelen in de kerk was opgenomen wist deze zich omgeven door de synagoge. Links en rechts woonden namelijk onze Joodse buren. Van God wist ik hoegenaamd niets maar de Joden waren goede vrienden, en een mensenleven later en een schat aan ervaringen rijker begrijp ik nu dat toen mijn verhaal met God begon.
Het gelovig milieu, dat mij in hoog tempo weldra omsloot, hielp mij het bestaan van God als vanzelfsprekend te aanvaarden. Later – middels de godsbewijzen van Thomas van Aquino – stevig onderbouwd was er geen wrikken meer aan. Totdat leven en werken mij onderdompelden in die paradijselijke vijver van catechese en exegese, waar ik tot een daadwerkelijk lezen van de bijbel kwam en het bestudeerde systematisch met anderen begon te communiceren. Om het met mijn tijdens de Shoa omgekomen Joodse buren te zeggen: ik ontdekte de weg of de Torah.
Alle godsbeelden sneuvelden totdat Johannes, begenadigd catecheet en evangelist, me bij de hand nam en leerde: niemand heeft ooit God gezien, maar wie Jezus van Nazaret ziet heeft de Vader gezien. Vertaal bijbel met menswording, beschouw leven als een waterdruppel, langzaam naar het einde reikend, en je bent weg van God.’
Ernst Marijnissen is dominicaan en werkzaam in leerhuis en bezinning.
Hij publiceerde verschillende boeken, o.a. een commentaar op het Johannesevangelie (1987-1992), de Jozefverhalen (1998) en het Hooglied (2009).
Uitg. Valkhof Pers, ISBN 9789056254834, €22,50

God ontmoeten in Paulus
Rowan Williams Rowan
Williams belicht in dit mooi geschreven boek de kern en het doel van Paulus' brieven. Hij richt daarbij vooral de focus op de sociale omgeving van Paulus, waarin het christen-zijn iets nieuws met zich meebracht dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook met gevoel over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in de tijd van Paulus werd gevormd. Daarmee helpt hij ons dichterbij de spiritualiteit van Paulus te komen.
Het boek is makkelijk te lezen en staat vol met verhelderende spirituele inzichten. Het is een perfecte start voor beginners, maar ook geschikt voor wie de brieven al meerdere malen heeft gelezen en ze in een fris, nieuwe licht opnieuw wil ontdekken. Bij elk hoofdstuk staan vragen voor reflectie en groepsgesprek. Het boek bevat - voor elk van de zeven weken rond Pasen - ook een lees-rooster met daarbij een inspirerende tekst en een gebed.
Rowan Douglas Williams (1950) is Brits theoloog en schrijver van talrijke boeken. Hij was jarenlang aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk.
Uitg. Berneboek, € 14,90  

Als de hemel de aarde raakt
Overwegingen bij evangelieteksten van Mattheüs
Jozef Poelman

De hemel lijkt soms zo ver weg van de aarde. Spelen bergen daarom een grote rol in het evangelie naar Mattheüs? Maar het gaat, zegt Jozef Poelman uit eigen ondervinding en door zijn ontmoeting met mensen, steeds om de afdaling, om de aarde, om de schat die verborgen is in ons. In deze overwegingen bij Mattheüs staat hij stil bij dat hemelse perspectief: onze goddelijke waardigheid en tegelijk ons omgaan met elkaar bij ziekte, verdriet of eenzaamheid.
Uitg. Narratio, isbn 9789052634759, € 10.00

De Tien Geboden
Marc-Alain Ouaknin
Marc-Alain Ouaknin legt op een heldere en aanstekelijke manier de oorspronkelijke tekst van de Tien Geboden uit, maar herformuleert ze ook in de taal van de 21ste eeuw. De Tien Geboden is een hartstochtelijk pleidooi voor een speelse, creatieve en vooral onorthodoxe omgang met teksten: deze geboden zijn helemaal geen geboden, maar verwijzen naar een dynamische ethiek van de toekomst. ‘Accepteer nooit zonder meer wat geschreven staat. Interpreteren is in opstand komen tegen wat in de tekst niet ethisch is. […] Dat stelt ons in staat in rechtvaardigheid en goedheid te leven: dat is de ethiek van de Tien Geboden.’
De Tien Geboden werden meer dan drieduizend jaar geleden aan Mozes gegeven, zo zegt het bijbelboek Exodus. Ze zijn tot een van de fundamenten van ons westerse besef van normen en waarden geworden. Of men nu religieus is of niet, deze 'geboden', 'woorden' of 'aanwijzingen' – zoals ze ook wel worden genoemd – vormen het klankbord voor onze ethische dilemma's, discussies en beslissingen.
Marc-Alain Ouaknin (spreek uit: waknien) is rabbijn en filosoof. Hij is een groot kenner van de Talmoed, de kabbala en het chassidisme. In zijn werk – in meer dan dertig talen vertaald – vervlecht hij uiteenlopende joodse tradities en filosofische scholen.
Uitg. Skandalon, isbn: 978-94-92183-28-6, € 22,95

Alles voor allen
een nieuwe catechismus
Huub Oosterhuis

Het boek ‘Alles voor allen’ is een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis. Uit zijn vele publicaties, preken en overwegingen heeft theoloog en liturgist Kees Kok, in overleg met de auteur, een ander soort ‘catechismus’ gedistilleerd. Hierin wordt geprobeerd aan de hand van het ‘Grote Verhaal’ van de Joodse en van de ‘messiaanse’ (‘oerchristelijke’) traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek-protestant en voor alle mensen van goede wil. Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, hebben geen flauw idee meer waar het in het christelijk geloof om gaat. In deze nieuwe catechismus worden de wezenlijke vragen helder beantwoord.
Uitgeverij: Kok, ISBN: 9789043527989  

Wat de feesten ons vertellen
Anite Haverkamp
In ‘Wat de feesten ons vertellen’ staan zeven feesten centraal. Van Advent tot en met Pinksteren worden kunstwerken verbonden met verhalen. Zo wordt duidelijk hoe rijk onze beeld- en verteltraditie is. Uitgangspunt vormen de prenten van Romeijn de Hooghe, ingebonden in een tweedelige Statenvertaling uit 1715. Deze kleurrijke zoekplaatjes worden gespiegeld aan kunstvoorwerpen uit de rijke collectie van Museum Catharijneconvent Utrecht. De begeleidende tekst biedt een aanzet tot bezinning en verdieping. Uitg. Berneboek, € 17,95

Zo Zoon, zo Vader
Jersak, Bradley
Zo Zoon, zo Vader' van Bradley Jersak gaat terug naar het hart van het evangelie. Er bestaan veel verkeerde godsbeelden die Bradley Jersak in dit boek radicaal afwijst. Stel je een God voor die in alles overeenkomt met Jezus zoals we die in de Bijbel leren kennen. Wat als zijn liefde nog overvloediger, zijn lijden nog krachtiger en zijn evangelie nog mooier is dan we ons durven voor te stellen? Wat als God op Jezus lijkt? Uitg. Berneboek, € 19,99

Een jihad van liefde
Mohamed El
Bachiri, opgetekend door David van Reybrouck
Mohamed El Bachiri is een Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekenaar. Hij is ook de man van Loubna Lafquiri, zijn grote liefde en moeder van zijn kinderen, die op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel om het leven kwam.
In Jihad van liefde praat Mohamed over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na de aanslagen. Het is een eerbetoon aan zijn vrouw en een humanistische boodschap van liefde en medemenselijkheid.
Uitg. De Bezige Bij, € 7,99  

De triomf van Thomas van Aquino
Een schilderij van Willem van Konijnenburg
Ernst van Raaij, Kees van Dooren, Lodewijk Winkeler, Tim Graas

De triomf van Thomas van Aquino, het imposante schilderij van Willem van Konijnenburg (1868-1943) in de Zwolse dominicanenkerk, is ooit een ‘thomistisch planetarium’ genoemd. Alles op dit grote doek draait om de dominicaner kerkleraar met de ster op zijn borst. Hij vormt het stralende middelpunt, de universele bron van wijsheid en kennis. De taferelen om hem heen refereren aan zijn theologie en de reikwijdte ervan.
Toen Van Konijnenburg de opdracht in 1923 aanvaardde, was de verwachting dat hij er ongeveer twee jaar voor nodig zou hebben, maar het zouden vele jaren worden: pas in 1938 was het kunstwerk voltooid.

De triomf van Thomas van Aquino heeft een fascinerende ontstaansgeschiedenis die zich afspeelt tegen de achtergrond van katholieke herleving, neothomisme en vernieuwing van de kerkelijke kunst. Op het schilderij, waarvan de thematiek deels buiten de gebaande paden gaat, zijn veel bijzondere details te ontdekken. Dit boek zoomt erop in.
De foto’s in dit boek zijn van de hand van Joop van Putten.
Uitg. Valkhof Pers, ISBN 978 90 5625 474, €18,50

Dieper dan woorden
Het Credo, een geloof dat verbindt
Broeder David Steindl-Rast

‘Diepe innerlijke vrede, een gevoel van verbondenheid, en een stevig anker in het eeuwige Nu van het gegeven moment, zijn enkele van de vruchten die worstelende mensen door de eeuwen heen geplukt hebben wanneer ze het Credo baden en op die manier hun geloof tot uitdrukking brachten,’ – aldus broeder David Steindl-Rast in de inleiding van zijn boek Dieper dan woorden.
Hij schreef dit boek naar aanleiding van een opmerking van de Dalai Lama, die tegen hem had gezegd: ‘Wij hebben zoveel gemeenschappelijk, jij en ik, maar er is één ding dat ons scheidt: het idee van een goddelijke Schepper.’

Het Credo – de apostolische geloofsbelijdenis – gebruikt de taal van de christelijke traditie, maar spreekt met de stem van een spiritualiteit die dieper gaat dan welke traditie ook. Door bij iedere zin van deze oudste christelijke geloofsbelijdenis drie vragen te stellen: ‘Wat betekent dit eigenlijk?’, ‘Hoe weten we dit?’ en ‘Waarom is dit belangrijk?’ brengt broeder David Steindl-Rast deze tekst tot nieuw leven. Hij maakt duidelijk dat deze tekst, die slechts uit iets meer dan honderd woorden bestaat, een universeel geloof verwoordt. Het is een boodschap van vertrouwen, liefde, verbondenheid, compassie en vrede.
Uitg. Valkhof Pers, ISBN 978 90 5625 481 0, €18,50
N.B. Deze titel is leverbaar vanaf juni 2017

Wees kalm temidden van het lawaai ‘
Houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.’ Deze prachtige tekst komt uit Wees kalm temidden van het lawaai. De tekst van een bijzonder prozagedicht uit 1927 is actueler dan ooit en vormt een bron van inspiratie om rust en vrede te vinden, ondanks de waan van alledag. Het exclusief uitgevoerd koffietafelboek bevat twee prachtige ansichtkaarten en een stijlvolle poster. Wees kalm temidden van het lawaai.
Uitg. Kok, € 19,99

Doorbrekend licht
Van Veertigdagentijd tot Pinksteren.
Karel Eykman, Jacobine Geel, André Troost, Bette Westera

Van Veertigdagentijd tot Pinksteren. Waar vind je verhalen om uit te leggen wat Aswoensdag is, of biddag voor gewas en arbeid. Hoe vind je precies de goede woorden om te gebruiken in de Stille Week, rond het Paasfeest. En welk voorbeeld kun je gebruiken als het om Hemelvaart of Pinksteren gaat. Dit boek biedt een schat aan teksten over deze feestdagen. Uitg. Berneboek, € 24,95

Messiaans Geloven
Roel Pomp
Dit boek gaat het over de vraag, hoe het uit te houden in barre, onzekere tijden. Een vraag zo oud als de mensheid. Roel Pomp vertelt de levens- geschiedenissen van Bijbelse mensen die in hun tijd ook met deze vragen leefden. In de verhalen van Abel tot en met Jezus vonden zij de moed om overeind te blijven, in een vertrouwende hopeloosheid zei Luther.
Zo vertelt Pomp de verhalen opnieuw. Geen proza, geen gedichten, maar iets daar tussen in. Je moet ze eigenlijk aan elkaar voorlezen zegt Kick Bras in zijn voorwoord.
Uitg. Narratio, isbn 9789052639437, € 15,00

St. Dominicus en de orde der predikheren
Richard Finn

Dit boekje is een toegankelijke geschiedschrijving van de Orde, geschreven door de Engelse dominicaan Richard Finn. Het boekje neemt de lezer mee in het verhaal van een vernieuwend idee van een Spaanse priester in 1216, dat al binnen tien jaar een beweging was die in heel Europa actief was. Vanwege het perspectief van de auteur ligt er speciale aandacht bij het Engelse deel van de dominicaanse geschiedenis. Daarom bevat het levendig vormgegeven boekje ook een aanvulling over het verhaal van de zusters en broeders in Nederland, een tekst van Kees Brakkee o.p.
Het boekje is in eigen beheer uitgegeven. Bestellen via het provincialaat van de dominicanen. Prijs: € 4,00 per stuk, plus portokosten.

Dominicus ontmoeten
Paul D. Hellmeier

In dit boek leidt dominicaan Paul Hellmeier ons op een toegankelijke wijze binnen in het leven en werk van Dominicus. Hij was een bescheiden man die weinig aandacht voor zichzelf vroeg. Niettemin schetst Hellmeier, op basis van zorgvuldig historisch onderzoek, het beeld van een gedreven prediker die voortdurend biddend en denkend contact hield met God.
Uitg. Adveniat en Halewijn, ISBN 9789085284130, € 16,50  

Een nieuwe aarde
Eckhart Tolle
Een nieuwe aarde van Eckhart Tolle zag tien jaar geleden het licht, maar is actueler dan ooit. Tolle, een van de meest geliefde en inspirerende spirituele auteurs van dit moment en bekend geworden met zijn wereldwijde bestseller ‘De kracht van het Nu’, onderstreept met een nieuw woord vooraf in deze jubileumeditie van Een nieuwe aarde dat het vijf voor twaalf is voor de mensheid. Maar Tolle heeft ook goed nieuws:
als we ons ego durven loslaten en collectief de sprong wagen naar een ander en zuiver bewustzijn, dan transformeren we naar een nieuwe samenleving waarin geluk de boventoon voert. Gebaseerd op de inzichten uit De kracht van het Nu wijst Eckhart Tolle ons de weg naar het nieuwe spirituele tijdperk.
Uitg. Berneboek, € 22,50, (www.berneboek.com )

Ernesto Cardenal
Poetische wegen naar een kritische spiritualiteit.
Inigo Bocken
'Jij hebt ze bij elkaar gelaten - geloof, politiek en liefde - jouw liefdesliederen zijn politiek, jouw psalmen erotisch, jouw JA-zeggen, jouw vieren van het leven is omvattend', zo beschrijft Dorothee Solle de Nicaraguaanse dichter, priester en revolutionair Ernest Cardenal.
Zijn gedichten tonen daarom ook een nieuwe horizon voor de spirituele weg van de toekomst. Deze weg is verworteld in de monastieke traditie, maar vrij van doctrinaire rechtlijnigheid. Zij staat voor innerlijke verandering, maar onthoudt zich van individualistische en esoterische gevoelsmystiek. Cardenals poezie articuleert de weerbarstige kracht en de kosmische dimensie van de christelijke spiritualiteit, die altijd een kritische spiritualiteit is.
In deze uitgave worden niet minder dan tachtig in het Nederlands vertaalde gedichten gepresenteerd, omraamd met reflecties op de persoon van Cardenal en de krachtige spiritualiteit die uit zijn gedichten spreekt.
Uitg. Berneboek, € 14,95,

De regenboogbrengers
M. Rijsenbrij.

In De Regenboogbrengers neemt Margriet Rijsenbrij haar lezers mee op een verkennende tocht in de wereld van de spiritualiteit. Aan de hand van haar eigen ervaringen laat zij verschillende onderwerpen de revue passeren; zo komen onder meer thema's als reïncarnatie, contact met overledenen, gidsen en beschermengelen, zielengroepen en tweelingzielen aan bod. Ook gaat Margriet in op de belangrijke rol die kleuren in ons leven spelen en de wijze waarop we daar een goed gebruik van kunnen maken. Aan het eind van het boek zijn een drietal meditaties opgenomen.
De vlotte en eenvoudige verteltrant van de auteur maakt De Regen- boogbrengers tot een zeer toegankelijk boek, ook voor hen die nog niet zo bekend zijn met spiritualiteit. Of, zoals in het voorwoord staat: 'Als je het leven beschouwt als een pad dat je mag bewandelen, dan kun je dit boek zien als een wandelgids die thuishoort in je rugzak; het stelt je in staat om bewuster naar je eigen pad te kijken en zo de juiste keuzes te maken.'
Uitg. Berneboek, € 15,90

Leven van wat komt
Erik Borgman

Op basis van omvattend onderzoek en talrijke gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, en nauw aansluitend op gedachten van paus Franciscus, presenteert dit boek een bevrijdende omgang met de brandende maatschappelijke kwesties van deze tijd.
De laatste vijftig jaar wil de kerk zich vooral aanpassen aan de eigentijdse samenleving en cultuur. Een moderne kerk in een moderne wereld gold en geldt als de weg naar de toekomst. Maar de moderne wereld verkeert in diepe crisis en weet zelf de weg naar de toekomst niet goed meer te vinden. Hoog tijd om een plan dat er direct na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) al was, alsnog uit te voeren: vanuit gelovig perspectief de eigentijdse ontwikkelingen analyseren. Zo kan zichtbaar worden wat in onze situatie 'de tekenen zijn van de aanwezigheid van God en van zijn plannen'. Wat een onoverkomelijk probleem lijkt, kan een aanzet zijn voor nieuw begin.
Uitg. Berneboek, € 16,95

Hij is mens geworden
Dominicaanse preken voor Advent en Kerstmis
Jan Groot, red.

December heeft een heel eigen kleur en atmosfeer. Er is een verlangen naar bezinning en verstilling, een pas op de plaats, even omzien en vooruitkijken, samen of alleen. Voor christenen staat het grote geheim van de menswording van God centraal. We leven in vier Adventsstappen toe naar het feest van Jezus' geboorte, en komen daarna samen om het verhaal van die Nacht te horen en te vieren.
Dominicanen zijn uitstekende predikers. In dit boek zijn dominicaanse preken voor advent en kersttijd verzameld. Een mooie markering van het 800-jarig bestaan van deze orde.
Dit boek is speciaal voor de adventstijd bedoeld. Het is een handreiking voor verloren ogenblikken alleen, óf voor gesprek en viering met anderen samen.
Uitg. Berneboek, ISBN 978-90-8972-149-5. € 17,90

Ik zocht Allah en vond Jezus
Nabeel Qureshi
Hoe zou jij reageren als iemand aan jouw diepste overtuigingen begon te schudden? Wat zou jij doen als je meest gekoesterde tradities in twijfel werden getrokken? De uit Pakistan afkomstige Nabeel Qureshi vertelt in Ik zocht Allah en vond Jezus over zijn onverwachte reis vanuit de islam naar het christendom. Het indrukwek- kende boek heeft als doel om de muren tussen moslims en niet-moslims neer te halen en toont de innerlijke strijd van een moslim die zoekt naar de waarheid.
Uitg. Kok, € 22,99

God ervaren
de kracht van christelijke meditatie
Joachim Vreeman

‘God ervaren’ van Joachim Vreeman is een inspirerend en praktisch boek over de kracht van christelijke meditatie. Voor veel mensen is meditatie een manier om rust en balans in het leven te bereiken. Maar er is wel een groot verschil tussen ‘gewoon’ mediteren en mindfulness, en christelijke meditatie. Joachim Vreeman legt uit wat het verschil is en beschrijft vervolgens de zeven stappen die bij christelijke meditatie horen aan de hand van zeven Bijbelse verhalen. In het laatste deel van ‘God ervaren’ gaat hij in op de uitwerking in het dagelijks leven.
Uitg. Kok, ISBN: 9789043527040, € 16,99

Niet in Gods naam
een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld
Jonathan
Sacks
‘Niet in Gods naam’ van Rabbi Jonathan Sacks is een aanklacht tegen het misbruik van Gods naam ter rechtvaardiging van geweld. Hij onderzoekt de wortels van geweld in relatie tot religie. Hij focust op de spanningen die er van oudsher zijn geweest tussen Jodendom, Christendom en Islam. Sacks pleit vurig voor de samenwerking tussen de wereldgodsdiensten in de strijd tegen geweld en terreur. De boodschap van liefde moet even krachtig worden verkondigd als de boodschap van de predikers van haat.
Uitg. Kok, ISBN: 9789043527187, € 22,50  

Het Oerboek van de mens
De evolutie en de Bijbel
Carl van Schaik en Kai Michel
Geen boek ter wereld heeft meer mensen bewogen dan de Bijbel. Maar de Bijbel is altijd vereerd - of verguisd - als het woord van God. Bijna niemand leest het boek voor wat het werkelijk is: het dagboek van de stoutmoedige pogingen van de mensheid om te gaan met de beproevingen van het leven. De Bijbelverhalen geven een diep inzicht in het wezen van de Homo Sapiens.
Gewapend met de laatste inzichten uit de cognitieve wetenschappen, de evolutiebiologie, de archeologie en de godsdienstgeschiedenis zijn biologisch antropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel op reis gegaan door het boek der boeken, van de Hof van Eden tot de heuvel van Jeruzalem. Ze ontdekken verrassende betekenissen in oude, soms raadselachtige geschiedenissen en komen tot een nieuwe visie op de culturele ontwikkeling van de mens sinds het begin van onze beschaving.
Zij leggen de echte redenen bloot van Eva’s baringspijnen, zij laten zien wat goed was aan Gods toorn en slecht aan Zijn liefde. Ze tonen aan dat de Joodse wetten het werk waren van verrassend logische, zelfs wetenschappelijke geesten. En ze ontdekken de waarheid over zonde, de duivel en het hiernamaals. Wie de Bijbel leest vanuit evolutionair perspectief zal misschien niet God zelf beter begrijpen, maar wel wat het betekent mens te zijn.
Uitg. Balans, ISBN 978 94 600 3046 8., € 27,50

Predikbroeders in woord en daad
Marcel
Braekers (links) en Mar de Caluwé
De orde der dominicanen, ook gekend als predikbroeders of predikheren, bestaat in 2016 achthonderd jaar. Op verzoek van de Vlaamse dominicanen heeft de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een boek samengesteld waarin de recente geschiedenis van de dominicanen in Vlaanderen centraal staat. Onderzoekers van de faculteit hebben origineel werk verricht in verband met figuren en activiteiten die het Vlaamse dominicaanse leven in de twintigste eeuw karakteriseren.
De rode draad in het boek is dan ook de verkondiging of prediking ‘in woord en daad’, die tot het wezen van het dominicaanse leven behoort.
Of het nu gaat om spirituele, theologische, culturele, sociale of politieke kwesties, de dominicanen hebben, tot vandaag, steeds blijk gegeven van wat in hun motto ‘Veritas’ besloten ligt: ze zijn rusteloze Godzoekers die doorheen de tijd hun leven in dienst stellen van de steeds weer te ontdekken waarheid. De predikbroeders hebben op hun eigen wijze het verhaal van Dominicus gestalte gegeven in de geschiedenis van kerk en maatschappij in Vlaanderen. Hiervan wil dit boek een weerslag bieden.
Uitg. Halewijn, ISBN 978-90-8528-388-1, € 25.95  

Kom en zie!
Nieuwe pelgrims in het Heilige Land
Gied ten Berge
‘Kom en zie!’ – zo was de oproep van een groep vooraanstaande Palestijnse christenen aan geloofsgenoten overal ter wereld in een in 2009 gepubliceerd document. Zij deden een beroep op Heilige-Land-pelgrims om oog te hebben voor het Palestijnse lijden, of was het in feite een oproep tot politiek gekleurd toerisme? Of is een nieuwe vorm van pelgrimeren naar het Heilige Land mogelijk?
Ten Berge onderzocht deze vraag tijdens een reis met een groep mensen die aan de oproep gehoor wilden geven vanuit een verbondenheid met jodendom en christendom. Ze wilden ‘grensgangers’ zijn met een open oog voor de actualiteit van het land. Ze bezochten heilige en onheilige plaatsen en spraken met mensen aan beide zijden van de Israëlische muur.
Via diepte-interviews en kringgesprekken werd geïnventariseerd wat deze reis met hen deed. Hun ervaringen vormen de kern van dit boek. Vooraf wordt ingegaan op verschillende benaderingen van het fenomeen pelgrimeren. Het afsluitende laatste deel biedt een schets van religieus gemotiveerd pelgrimeren door de eeuwen heen en uiteenlopende theologische reflecties daarop. Er is zowel aandacht voor de kerkvader Augustinus, in wiens werken het begrip pelgrim centraal staat, als voor eigentijdse theologen die een nieuwe vorm van pelgrimeren kunnen inspireren.

Dit boek vormt een bijdrage aan het thema Pilgrimage for Justice and Peace van de Wereldraad van Kerken en ziet de reis van paus Franciscus naar het Heilige Land als een voorbeeld.
Uitg. Valkhof Pers. ISBN 978 90 5625 459 9, €19,95

 

terug