Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Vakantieperiode zomer 2017
Pater Niesen is afwezig vanaf 13 juli a.s. t/m 2 aug. a.s.
De zondagsvieringen zullen normaal doorgang vinden. De woorddienstgroep zal zoals gewoonlijk de gehele liturgie voorbereiden en in de diensten voorgaan.
Tijdens de “koorvakantie” is er samenzang tijdens onze vieringen. Er zal dan niet steeds een dirigent aanwezig zijn. Wel zal de dienstdoende organist de samenzang begeleiden en tegelijk belast zijn met de algemene muzikale leiding.
Ervaring wijst uit, dat de liturgie dank zij de inzet van iedereen goed verzorgd blijft.
  
Tijdens afwezigheid van de pastor kunt u voor alles bellen met de pastorie: tel. 6445325. Daar wordt u verder geholpen. De telefoon wordt direct beantwoord, of u kunt inspreken op cemail. Dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Pastorale en liturgische zorg wordt behartigd door mensen uit eigen kring. Voor persoonlijk contact kunt u contact opnemen met mevr. I. Baars – Kwee: tel. 06-28999271.  

MEDEDELING OP 9 JULI 2017 - PAROCHIE VAN SINT THOMAS VAN AQUINO
Na de viering van zondag 9 juli werd het volgende aan de aanwezigen meegedeeld:
De bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft veranderingen doorgevoerd t.a.v. onze parochie.
Enkele zakelijke punten op een rijtje.

Aan p. A. Niesen o.p. is op meest eervolle wijze ontslag verleend als pastoor per 1-7-17. Hij is daarmee ontheven van zijn verantwoordelijkheid van pastoor. Hij is welkom om in de parochie als priester te blijven assisteren. Hulpbisschop Mgr. Hendriks is per 1-7-17 benoemd als administrator van de parochie ( = eindverantwoordelijke pastoor). Omdat een priester-assistent in de parochie pastoraal werkzaam blijft, wordt de nieuwe administrator niet plechtig geïnstalleerd. Zijn taken zijn vooral juridisch en bestuurlijk.
lees meer... 

Uit de pinksterpreek van 4 juni 2017
Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde.
Ik weet niet wanneer zij gesteld werd.
Ik herinner me niet dat ik antwoordde.
Maar eens zei ik “ja” tegen iemand – of iets.
Vanaf dat moment heb ik de zekerheid
dat het leven zinvol is en
dat mijn leven een doel heeft.    lees meer...

Gesterkt op weg. (Overweging bij Sacramentsdag, zondag 18 juni 2017)
Rond het jaar 150 beschrijft Justinus, de latere martelaar, een samenkomst van christenen:
"Op de achtste dag, de dag van de zon, komen allen bijeen op eenzelfde plaats. Er wordt gelezen uit de gedenkschriften van de apostelen of de geschriften van de profeten voor zover de tijd het toelaat. Wanneer de lektor de lezing beëindigd heeft, spreekt de voorganger een woord ter vermaning en aansporing om al dat goede in praktijk te brengen. Vervolgens staan wij allen op en spreken onze gebeden uit. Voor onszelf en voor allen die ergens anders zijn. Wij bidden dat wij waardig bevonden worden om de waarheid te leren kennen en er ook naar te leven".    lees meer ...

MIVA Collecte 2017 - Brommers voor Burkina Faso.
Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Brommers voor veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land bereiken en helpen. Brommers zijn hier van levensbelang.

Hand in hand
Artikel van Ernst Marijnissen o.p. uit het katern Onderweg, bijlage bij de Kloosterkrant zomer 2017, Dominicanenklooster Huissen.
lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Syrië: al bijna vier jaar vermist Syrische overheidsagenten pakten Ali Mohammed Mostafa bijna vier jaar geleden op. Zijn familie weet niet waarom hij is opgepakt en of hij nog leeft.  lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...