Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Nieuwjaar 2018
Op de achtste dag na kerstmis, op 1 januari, viert de geloofsgemeenschap het moederschap van Maria. Moederdag. Dat feest werd ingesteld in 1931. Toen herdacht men het 15de eeuwfeest van het concilie van Efese, waar Maria plechtig werd aangeduid als Theotokos: Godsmoeder. Maria en Jezus hebben een vaste plaats gekregen in ons gelovige leven. Lukas tekent in zijn kerstverhaal op: Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.   lees verder

Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat weer van start. Het thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk’.
Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage. Deze maand valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?
Behalve door te doneren, kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving aandacht voor te vragen. Dat kan bijvoorbeeld door Kerkbalansfilmpjes op de website te delen via Facebook of Twitter. Zo laat u weten dat u de kerk van belang vindt en dat ze u een financiële bijdrage meer dan waard is.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en doe ruimhartig een donatie of alvast een toezegging. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.
Via deze weg willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!  

Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’
Vrijheid van slavernij belangrijk onderwerp in jaarlijkse gebedsweek.
'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.   lees meer

In het kader van de gebedsweek is er op zondag 21 januari om 12:00 uur een oecumenische lunch (met gebed) in de pastorie van de Vredeskerk.  zie affiche

“Misintenties opgeven”
Dat woord is nog steeds in gebruik als wij de geloofsgemeenschap willen vragen om gebed voor iets belangrijks of voor iemand, die ons ter harte gaat. We willen iemand gedenken. Of steun vragen in een moeilijke situatie. We vragen gebed voor een zieke, of om zegen voor een operatie. Een goede gewoonte is het om dan de gemeenschap in de arm te nemen voor de steun van het gemeenschappelijk gebed.
Tijdens de viering wordt mijn bede dan ook genoemd. En als dank geef ik diezelfde gemeenschap wat steun bij de gewone gang van zaken: een z.g. “stipendium”.
Jammer dat misintenties zo vaak niet meer worden opgegeven. Ze zouden ons gemeenschappelijk gebed meer “bij de tijd” kunnen brengen. Ons persoonlijke gebed invoegen in het bidden van ons samen. En dat zou een wederzijdse verrijking kunnen betekenen.
Bedankt alvast!
p. A. Niesen o.p.  

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie januari 2018 - India
Dalit activist vast zonder proces
De Indiase Chandrasekhar Azad komt op voor de rechten van de Dalits; achtergestelde kastenlozen of onaanraakbaren van India. Hij zit sinds begin november vast zonder aanklacht of proces.  lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...