Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Over de toekomst van de kerk
 Bij het afscheidssymposium van bisschop Wiertz van Roermond op donderdag 23 november l.l. ging het over de toekomst van de kerk. Hoogleraar theologie Erik Borgman van de Universiteit van Tilburg sprak over de “verlegenheid” die sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is ontstaan bij veel katholieken om over hun geloof te spreken. “Maar hoe willen nieuwe generaties ooit tot geloof komen als wij er niet over spreken?” zo vroeg hij zich met de apostel Paulus af.  lees meer...

Adventsaktie 2017
Burkina Faso in West-Afrika behoort tot de tien armste landen ter wereld. Armoede, gebrek aan onderwijs en een lage sociale status maken vrouwen en kinderen kwetsbaar voor (seksueel) geweld, uitbuiting en mensenhandel. De zusters van de orde OLV van Liefde van de Goede Herder hebben in de sloppenwijk van de stad Bobo-Dioulasso een project opgezet om vrouwen, meisjes en kinderen te beschermen en te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Nu wordt ook een programma ontwikkeld voor individuele psychische hulp. Met inloopservice voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld.  lees meer...

Ideeënbus…
Ook in onze winkel op Rijnstraat 109 staat een ideeënbus. Hebt u suggesties of ideeën over hoe onze winkel echt een ontmoetingscentrum kan worden, schrijf het dan op en stop het ter plekke in de bus. Want ook als Plein van Siena geen programma heeft, is iedereen daar hartelijk welkom. Je kunt bij openingstijden in de middag gewoon binnenlopen. Voor een goed gesprek met een kop thee of koffie. Je kunt er een boek komen lezen of je eigen krant. Je kunt er misschien rustig wat schrijven of studeren, zo je wilt. Of zo maar wat stilte zoeken om op adem te komen. Misschien kom je er wel tot een stil gebed.
Onze winkel op Rijnstraat 109 is heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Je kunt er ook gewoon binnenlopen om te kijken of als je met een vraag zit, of als je zin hebt in een gesprek. Onze winkel wordt steeds meer een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals op een stadsplein gebeuren kan. Misschien daarom wel die aparte naam, die daar veel gebruikt wordt: “Plein van Siena”. Dus: welkom, tot ziens!
p. A. Niesen o.p.  

“Misintenties opgeven”
Dat woord is nog steeds in gebruik als wij de geloofsgemeenschap willen vragen om gebed voor iets belangrijks of voor iemand, die ons ter harte gaat. We willen iemand gedenken. Of steun vragen in een moeilijke situatie. We vragen gebed voor een zieke, of om zegen voor een operatie. Een goede gewoonte is het om dan de gemeenschap in de arm te nemen voor de steun van het gemeenschappelijk gebed.
Tijdens de viering wordt mijn bede dan ook genoemd. En als dank geef ik diezelfde gemeenschap wat steun bij de gewone gang van zaken: een z.g. “stipendium”.
Jammer dat misintenties zo vaak niet meer worden opgegeven. Ze zouden ons gemeenschappelijk gebed meer “bij de tijd” kunnen brengen. Ons persoonlijke gebed invoegen in het bidden van ons samen. En dat zou een wederzijdse verrijking kunnen betekenen.
Bedankt alvast!
p. A. Niesen o.p.  

Het oude kerstlied
Herders, Hij is geboren in ‘t midden van de nacht,
die zo lang van tevoren de wereld heeft verwacht.
Vrolijk, o herderkens, zongen ons d’engelkens,
zongen met blijde stem: haast u naar Betlehem.

Dit is een van de vele juweeltjes uit het kerstrepertoire van de zeventiende eeuw. Het lied behoort tot het genre van zogenaamde volkspoëzie, wat betekent dat de liederen vak veel ouder zijn dan het moment waarop ze zijn genoteerd. Men zong deze volgens de overlevering. Het was repertoire dat iedereen kende. Doordat de liederen van mond tot mond werden doorgegeven, waren ze voortdurend aan verandering onderhevig. Je zou dus kunnen stellen dat deze volksliederen min of meer door het volk zijn gecomponeerd. Ze genoten een enorme populariteit.  lees meer...

P.C.I.-collecte
Een traditie die niet verloren mag gaan, omdat hij broodnodig is: de jaarlijkse P.C.I.-collecte voor degenen die het, ondanks onze nog steeds bestaande welvaart, financieel niet of nauwelijks kunnen redden.
Als Thomasparochianen steunen we hen elk jaar met onze bijdragen. Zo hebben zij, ook tijdens de kerstdagen, wat meer armslag.
Wij bevelen de collecte die wordt gehouden op zondag 17 december van harte bij u aan.
U kunt natuurlijk ook een bedrag gireren op rekening NL26 INGB 0004 6055 00 t.n.v. P.C.I. St. Thomas van Aquino, Amsterdam.  

Mededeling op 9 juli 2017 - Parochie van Sint Thomas van Aquino
Na de viering van zondag 9 juli werd het volgende aan de aanwezigen meegedeeld:
De bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft veranderingen doorgevoerd t.a.v. onze parochie.
Enkele zakelijke punten op een rijtje.
Aan p. A. Niesen o.p. is op meest eervolle wijze ontslag verleend als pastoor per 1-7-17. Hij is daarmee ontheven van zijn verantwoordelijkheid van pastoor. Hij is welkom om in de parochie als priester te blijven assisteren. Hulpbisschop Mgr. Hendriks is per 1-7-17 benoemd als administrator van de parochie ( = eindverantwoordelijke pastoor). Omdat een priester-assistent in de parochie pastoraal werkzaam blijft, wordt de nieuwe administrator niet plechtig geïnstalleerd. Zijn taken zijn vooral juridisch en bestuurlijk.
lees meer... 

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Groetenactie in de kerken
In het kader van onze jaarlijkse Groetenactie vragen we u om in december een kaart te sturen naar een gevangene, zodat deze zich gesteund voelt en weet dat hij niet wordt vergeten. In de kerk kunt u een of meer geadresseerde en gefrankeerde kaarten kopen; u hoeft alleen uzelf als afzender te vermelden en de kaart op de post te doen.
Schrijfmarathon - zaterdag, 6 december - Plein van Siena

Daarnaast organiseert Amnesty de wereldwijde Schrijfmarathon. Brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze geven hoop aan gevangen mensenrechtenverdedigers. En zo'n bombardement aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen. lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...